Amos Anderson


Amos Valentin Anderson föddes den 3 september 1878 i Brokärr i Kimito. Han fick sin utbildning vid handelsinstitutet i Åbo och kompletterade den med studier i nationalekonomi i Göttingen och i London, och i försäkringsverksamhet i Berlin. Åren 1902–1907 verkade Amos Anderson som aktuarie vid Industriidkarnas Brandförsäkringsbolag. Han var utgivare av Försäkrings Tidskrift under perioden 1905–1913. År 1906 grundade han i Helsingfors den allmänekonomiska tidskriften Mercator och fungerade under flera årtionden som dess utgivare. Anderson var också förläggare av Finsk tidskrift 1908–1940.

 År 1909 grundade Anderson Mercators tryckeri i huvudstaden. På 1910-talet förvärvade han aktiemajoriteten i Tilgmanns litografiska anstalt. År 1911 startade han Dagens Tidning som existerade i endast två år. Av satsningen blev han i alla fall en erfarenhet rikare. År 1920 medverkade han i bildandet av ett nytt bolag, som övertog det förlag som gav ut Hufvudstadsbladet och Dagens Press.

Amos Anderson var verkställande direktör för Hufvudstadsbladet 1921–1936. Samtidigt var han ansvarig utgivare och huvudredaktör. Formellt kvarstod han som chefredaktör till 1945. Han var ordförande för Finlands Tidningsläggareförbund 1925–1938. Sin kommande förmögenhet började Anderson bygga upp redan före första världskriget genom betydande fastighetsköp i Helsingfors centrum. Han insåg tidigt att pengar innebar förpliktelser mot människor och samhället. Han förstod det oslitliga sambandet mellan materiell och andlig kultur och var övertygad om att båda behövdes. Efter årtionden av planering grundade han år 1940 Föreningen Konstsamfundet, som enligt hans slutgiltiga testamente förvaltar all hans kvarlåtenskap. Konstsamfundets stadgar stipulerar i detalj hur Amos Andersons arv skall förvaltas.

Amos Anderson var också verksam inom politiken, bl.a. som riksdagsman för Svenska folkpartiet 1922–1927 och vid tre olika tillfällen elektor i valen av president.

Inom kulturlivet hade Amos Anderson en förkärlek för teatern, bildkonsten och musiken. Han var ordförande för Svenska Teaterns styrelse 1939–1956 och medlem i styrelsen för Finska konstföreningen, Svenska Oratorieföreningen och Institum Romanum Finlandae. Anderson kom från ett religiöst hem och hade tagit intryck av den evangeliska rörelsen. Medeltida kyrkomusik var ett av hans stora intressen. Anderson bidrog till restaureringen av Åbo domkyrka, men också hembygdens kyrka i Kimito kunde räkna med hans stöd. Vid tillkomsten av Finlands Rominstitut och Villa Lante gjorde AA en insats av avgörande betydelse. AA var medlem i styrelsen för Stiftelsen för Åbo Akademi 1923-61 och var dess ordförande 1948-58. Han promoverades till fil.dr. h.c. vid Åbo Akademi 1948. Två år tidigare hade han erhållit bergsråds titel. AA fick motta ett stort antal både inhemska och utländska ordnar och andra hederstecken. Även om AA:s verksamhet i huvudsak var förlagd till Helsingfors, återvände han gärna till sina hemtrakter på Kimitoön. År 1927 köpte han Söderlångvik gård med omfattande jordområden i Dragsfjärds kommun.

Amos Anderson avled i stillhet den 2 april 1961 på Söderlångvik, 82 år gammal.