Skogsbruk


Söderlångvik gårds skogar, som liksom resten av gården ägs av Föreningen Konstsamfundet, är varierande och mångsidiga. Det är frågan om cirka 7000 hektar där allt mellan stora, karga bergsområden till bördiga lundar finns representerat. Skogarna är belägna främst i Tolfsnäs, Hertsböle och runt Söderlångvik gård. Skogarna har ett heltäckande skogsbilnät, en del av vägarna är försedda med bommar. Skogarna utnyttjas ekonomiskt, ekologiskt och socialt, enligt PEFC-kriterierna. Medlemskapet i PEFC är en självklar del av gårdens skogsbruk.

Avverkningar

Konstsamfundet har en skogsbruksplan för Söderlångvik gård, som ger en fingervisning om vad som skall avverkas när. Även det årliga uttaget är definierat i planen.

Avverkningssätt

Gården använder sig gärna av olika avverkningssätt för att få variation i landskapet. Vid avverkningsplaneringen tas områdenas speciella karaktär i beaktande. Avverkningarna utförs i första hand maskinellt, medan skogsvårdsåtgärderna utförs manuellt.

Beslutet om hur och när det ska avverkas görs utgående från skogen utgångsläge. I unga skogar utförs plantskogsvård och den första inkomsten kommer från gallringar, där cirka en tredjedel av träden avlägsnas. När skogen slutat växa väljs slutavverkningsmetod. På bördigare marker är alternativen kalavverkning, skärmställning eller plockhuggning.

På kargare marker väljer man mellan kalavverkning, fröträdsställning eller plockhuggning. Kalavverkningen betyder att alla träd, förutom landskapsträden, avlägsnas. Landskapsträdens eller sparträdens uppgift är att erbjuda skydd och föda åt djur och insekter samt göra kalavverkningen optiskt mer tilltalande. I skärmställningen lämnas det kvar träd i det översta skiktet, medan plantorna i det understa skiktet får lämplig mängd skugga, men också mera ljus och näring. Skärmställningen avvecklas under fem till tio år. En fröträdsställning har lite längre mellan träden i övre skiktet, eftersom gräsväxten är ett mindre problem på kargare marker.

Plockhuggningen är skonsammare för naturen, men ger ingen snabb inkomst. Genom att öppna upp luckor i beståndet kan nya plantor etableras och redan befintlig föryngring får mera utrymme. Plockhuggningar lämpar sig i områden med ett socialt tryck, förutom på platser där föryngringen redan kommit i gång.

Efter slutavverkning markbereds de flesta områden. Markberedningens art beror på marktypen. På riktigt karga marker kan det räcka med att skördaren drar trädet längs med marken och på så sätt söndrar ytan. På bördiga och vattensjuka områden kan det behövas ordentliga högar för att plantorna inte skall drunkna under gräset.

FLORA & FAUNA

Söderlångviks skogar präglas av ett skärgårdsklimat och gården är mån om att bidra till en varierad flora och fauna. Under hösten 2017 utfördes en hyggesbränning på 1,5 ha och med spänning följer gården med vilka växter som etablerar sig. Djurlivet är rikt. Klövdjur och mindre djur trivs i den varierande terrängen. Stora rovdjur förekommer också på markerna. Genom olika skogliga åtgärder kan djuren få ännu bättre tillgång till föda och skydd, t.ex. genom att fälla aspar till hararna.