Metsätalous


Söderlångvikin kartanon noin 7000 hehtaarin metsäalue, joka muun kartanon toiminnan tavoin on Föreningen Konstsamfundetin omistuksessa, on monipuolinen ja vaihteleva. Alue koostuu isoista ja karuista kallioalueista rehevämpiin lehtoihin. Metsää on lähinnä Tolfsnäsissä, Hertsbölessä ja Söderlångvikin kartanon läheisyydessä. Metsissä on kattava metsäautotieverkosto, joidenkin teiden varrella on puomeja. PEFC kriteereiden mukaisesti metsiä käytetään taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti. PEFC jäsenyys on luonnollinen osa Söderlångvikin kartanon metsätaloutta.

Metsänhakkuu

Söderlångvikin kartanolla on metsänhakkuusuunnitelma, joka antaa hakkuuehdotuksia. Suunnitelman mukaisesti myös vuotuinen hakkuumäärä on määritelty.

Hakkuumenetelmiä

Söderlångvikin kartano käyttää mielellään erilaisia hakkuumenetelmiä, joilla saadaan maisemiin vaihtelua. Hakkuusuunnitelmissa otetaan huomioon eri alueiden erityispiirteet. Hakkuut tehdään pääsääntöisesti koneilla ja metsänhoitotoimenpiteet raivaussahalla. Päätös miten ja milloin alue hoidetaan tai hakataan tehdään metsäpalstan lähtökohdasta. Nuorissa metsissä suoritetaan taimikonhoitoa ja ensimmäiset tulot saadaan harvennuksista, jolloin noin kolmasosa puista poistetaan. Kun metsän kasvu on päättynyt valitaan päätehakkuumenetelmä. Viljavilla mailla vaihtoehdot ovat avohakkuu, suojuspuuhakkuu tai poimintahakkuu.

Avohakkuu tarkoittaa kaikkien muiden puiden, paitsi maisemapuiden, poistamista. Maisemapuiden tai säästöpuiden tehtävä on tarjota suojaa ja ruokaa eläimille ja hyönteisille sekä tehdä  lopputulos miellyttävämmiksi.

Suojuspuuhakkuussa jätetään puita jäljelle ylimpään kerrokseen, jolloin alinna olevat taimet saavat  tarvitsemansa sopivan määrän varjoa, mutta myös enemmän valoa ja ravintoa. Suojuspuuhakkuu lopetetaan viiden-kymmenen vuoden päästä. Isojen puiden välissä on siemenpuuhakkuussa enemmän tilaa kuin suojuspuuhakkuussa, heinä aiheuttaa vähemmän ongelmia karuilla mailla.

Poimintahakkuu on armeliaampi luonnolle, mutta ei tuo nopeaa tuottoa. Avaamalla aukkoja metsäkantaan voidaan saada uusia taimia ja näin jo olemassa oleva uudistuminen saa enemmän tilaa. Poimintahakkuu soveltuu sosiaalisen paineen alla oleville alueille, paitsi alueille, joissa metsittyminen on jo alkanut.

Päätehakkuun jälkeen useimmat alueet maanmuokataan. Maanmuokkaus riippuu alueen maaperästa. Kaikkein karuimmilla alueilla on mahdollista että maapinnan rikkomiseksi riittää pelkkä puun vetäminen maapinnan yli. Rehevillä ja kosteilla alueilla voidaan tarvita korkeampia kasoja, jotta taimet eivät huku heinän alle.

Floora & fauna

Söderlångvikin kartanon metsien erikoispiirteisiin kuuluu saariston ilmasto ja haluamme vaikuttaa metsän vaihtelevaan flooraan ja faunaan. Syksyllä 2017 suoritettiin 1,5 hehtaarin kulotus ja jännityksellä odotamme minkälaisia kasveja alueelle syntyy.

Villieläimiä on paljon. Vaihtelevassa maastossa viihtyy sorkkaeläimiä ja pienempiä eläimiä. Metsissä on myös isoja petoeläimiä. Erilaisten metsätaloustoimenpiteiden avulla, kuten kaatamalla jäniksille haapoja, voidaan auttaa eläimiä ravinnon saamisessa.