Naturen

Söderlångvik ligger i Kimitoöns skärgårdskommun. När du anländer till gården öppnar sig äppelodlingarna, trädgården och havet framför dina ögon. Till Söderlångvik gård hör 7000 hektar skog som vårdas enligt kriterierna för hållbart skogsbruk. På Söderlångviks marker finns flera olika utmärkta vandringsleder för den som vill utforska naturen närmare.

Skogsbruk och skyddsområden

Söderlångvik gårds skogar är varierande och mångsidiga. Liksom resten av gården ägs skogarna av Föreningen Konstsamfundet. Det är frågan om cirka 7000 hektar. Skogarna är belägna främst i Tolfsnäs, Hertsböle och runt Söderlångvik gård.

Konstsamfundets styrelse fattade år 2022 beslut om en skogsstrategi som ska fungera som styrdokument för föreningens skogsbruk under de kommande decennierna.

Utgångspunkten för föreningens skogsstrategi är att gårdens skogsbruk ska skötas på ett så hållbart sätt som möjligt, med beaktande av naturens mångfald, kolbindningen, besöksnäringen och samhällsrelationerna.

Ca. 400 hektar av Konstsamfundets skog är strikt skyddat. Skyddsområdena är Purunpää, Bergö och sedan början av 2023 också det s.k. Purunpää Norra. Utöver de strikt skyddade skogarna har gården ca 330 hektar strandnära skogar som är skyddade från byggande. Enligt strategiplanen fredas under de kommande 10 åren ytterligare ca. 100 hektar. Skyddsplanerna bygger bl.a. på slutsatser från en färsk naturinventering, som visade att de här områdena har potential att med tiden utvecklas till värdefulla naturtyper och -områden.

Foto: Siv Vesterlund-Karlsson

Utöver fredningen nämns också en lång rad andra åtgärder i Konstsamfundets skogsstrategi: kontinuitetsskogsbruk, FSC skogscertifiering, slutavverkningsområdenas storlek och form, återställande av dikade torvmarker, ökad andel blandskog, plantering av ädla lövträd och blommande träd, bevarande av s.k. evighetsträd och solitära träd och anläggande av nya våtmarker. Skogsbruket skall också viltanpassas.
Alla de här åtgärderna tas inte i bruk samtidigt, men de utgör tillsammans den verktygsback som gården kommer att använda sig av i sitt skogsbruk.

Dialogen med lokalbefolkningen är en del av strategin. Kontinuitetsskogsbruket är den åtgärd som påverkar det omgivande lokalsamhället mest. Metoden baserar sig på en naturlig föryngring av skogen. I praktiken betyder det att då man går in för kontinuitetsjordbruk används inte kalhuggning, utan skogen är alltid trädbeklädd. Det har fördelar för landskapet, och gynnar den biologiska mångfalden och de vilda djur som lever i skogen.

Söderlångvik övergår till kontinuitetsskogsbruk på områden som lokalsamhället och gårdens egen besöksnäring använder aktivt, t.ex. där vandringslederna går. Utöver det kommer kontinuitetsskogsbruk att tas i bruk i gårdens skogar på platser där de naturliga förutsättningarna och utgångsläget lämpar sig för det. Uppskattningsvis 1000 hektar skog kommer att skötas med kontinuitetsskogsbruk.

Skogsstrategin är uppgjord med sikte de kommande 20 åren.

Foto: Siv Vesterlund-Karlsson