Metsä & luonto

Söderlångvik sijaitsee Kemiönsaaren saaristokunnassa. Kartanoon saapuvan vierailijan silmien eteen avautuvat omenaviljelmät, puutarha ja meri. Söderlångvikin kartanoon kuuluu 7 000 hehtaaria metsää, jota hoidetaan kestävän metsätalouden periaatteiden mukaan. Söderlångvikin mailla on useita merkittyjä luontopolkuja, joilla kulkija voi tutustua alueen luontoon tarkemmin.

Metsätalous ja suojelualueet

Söderlångvikin kartanon metsät ovat vaihtelevia ja monipuolisia. Muun kartanon tavoin myös metsäalueet ovat Föreningen Konstsamfundetin omistuksessa. Kokonaisuudessaan metsää on noin 7 000 hehtaaria. Metsää on lähinnä Tolfsnäsissä ja Hertsbölessä sekä Söderlångvikin kartanon lähiympäristössä.  

Vuonna 2022 Konstsamfundetin hallitus päätti metsästrategiasta, jonka tarkoitus on toimia yhdistyksen metsätalouden ohjenuorana tulevina vuosikymmeninä.

Metsästrategian lähtökohtana on, että metsätaloutta harjoitetaan mahdollisimman kestävällä tavalla ottaen huomioon luonnon monimuotoisuus, hiilensidonta, matkailu ja yhteiskuntasuhteet.  

Noin 400 hehtaaria Konstsamfundetin metsästä on suojelualuetta. Suojelualueet ovat Purunpää, Bergö ja vuodesta 2023 alkaen myös Pohjoinen Purunpää (Purunpää Norra). Täysin suojeltujen metsien lisäksi tilalla on noin 330 hehtaaria rakentamiselta suojeltuja rantametsiä. Metsästrategian mukaan tarkoitus on suojella vielä noin 100 hehtaaria seuraavan 10 vuoden aikana. Suojelusuunnitelmat perustuvat muun muassa tekeillä olevan luontoinventoinnin päätelmiin, jotka osoittavat, että näillä alueilla on potentiaalia kehittyä ajan myötä arvokkaiksi luontotyypeiksi ja -alueiksi.  

Kuva: Siv Vesterlund-Karlsson

Suojelun lisäksi Konstsamfundetin metsästrategiassa mainitaan monia muita toimenpiteitä: jatkuvapeitteinen metsänkasvatus, FSC-metsäsertifiointi, uudistushakkuualueiden koko ja muoto, ojitettujen turvemaiden ennallistaminen, sekametsien osuuden lisääminen, jalojen lehtipuiden ja kukkivien puiden istuttaminen, ns. ikipuiden ja yksittäisten maisemapuiden säilyttäminen sekä uusien kosteikkojen luominen. Toimenpiteissä otetaan huomioon myös riistametsänhoito.  
Kaikkia toimenpiteitä ei ole tarkoitus toteuttaa samanaikaisesti. Yhdessä ne muodostavat työkalupakin tilan metsänhoitoa varten. 

Ympäristön asukkaiden kanssa käytävä keskustelu on osa strategiaa. Jatkuvapeitteinen metsänkasvatus on eniten paikallisyhteisöön vaikuttava toimenpide. Menetelmä perustuu metsän luontaiseen uudistumiseen. Käytännössä se tarkoittaa, että menetelmää soveltavilla alueilla ei tehdä avohakkuita vaan alueella kasvaa aina puustoa. Tämä vaikuttaa myönteisesti maisemaan ja suosii luonnon monimuotoisuutta ja metsän eläimistöä.  

Söderlångvik siirtyy jatkuvapeitteiseen metsänkasvatukseen alueilla, joita paikallinen yhteisö ja kartanon oma matkailuelinkeino käyttävät aktiivisesti, kuten luontopolkujen ympäristössä. Jatkuvapeitteinen kasvatus otetaan käyttöön tilan metsissä myös muissa paikoissa, joissa luonnonolosuhteet ja lähtökohdat ovat siihen sopivat. Jatkuvapeitteistä metsänhoitoa toteutetaan jatkossa noin 1 000 hehtaarin alalla. 

Metsästrategia on laadittu tulevien 20 vuoden ajaksi.

Kuva: Siv Vesterlund-Karlsson