Jaa

Konstsamfundet suojelee yli 60 ha metsää Västanfjärdin Bergössä

16.11.2021

Söderlångvikin kartanon metsästrategia päivittyy

Föreningen Konstsamfundetin omistama Insulanova Oy on tehnyt aloitteen uuteen luonnonsuojelualueeseen Bergö-saarella Kemiönsaaren eteläpuolella. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on hyväksynyt anomuksen. Alue on saaristoluonteinen karuine kallioineen, rehevine vajoamisineen ja aarniometsineen. Suojelu on pysyvä ja toteutettu vapaaehtoisella METSO-ohjelmalla. Konstsamfundetin metsästrategia uudistetaan tällä hetkellä ja suunnitelmiin kuuluu esim. koko metsän luontoinventointi.

Maasto Bergön ja Bergvikin kiinteistöillä on vaihteleva. Signalberget on suuri, yhtenäinen kallioalue, joka on osittain puustoinen ja osittain avoin. Luonnonsuojelualueelta löytyy 4,5 hehtaaria reheviä lehtoja ja melkein 20 hehtaaria monimuotoisuudelle merkittäviä kangasmetsiä. Alueelta löytyy myös tulvametsiä ja metsäluhtia, sekä soita. Paikoitellen on paljon lahopuuta ja yleisesti esiintyy vanhoja, kookkaita puita. Uuden suojelualueen nimi on Bergö luonnonsuojelualue ja alue on kooltaan 64 hehtaaria. Uusi täyssuojeltu alue ei kiellä maihinnousua, toisin sanoen on myös tulevaisuudessa sallittua liikkua alueella.

– Alue on suuri ja sillä on monipuolisia luontoarvoja, sanoo ylitarkastaja Jens Skog luonnonsuojeluyksiköstä Varsinais-Suomen ELY:stä.

Maanomistan yhteydenoton jälkeen ELY-keskus on inventoinut alueen luontoarvot. Skog on tarkistanut, täyttyvätkö METSO-edellytykset. Suojelualueen perustamiseksi METSO-kriteerillä on alueelta löydettävä suojeluarvoisia luontotyyppejä.

– Bergö täytti kriteerit. Erityisesti alueen lehto- ja metsäluhtakohteet ovat tärkeitä, mutta myös paikoitellen aarniomainen metsä runsaine lahopuineen on suojeluarvoinen. Tämän lisäksi Signalberget on maisemallisesti tärkeä ja kallion reunassa on olemassa luontoarvolle tärkeitä jyrkänteitä.

Pysyvästi suojelulla alueella on paljon lahopuuta, jota monet lajit tarvitsevat. Luonnonsuojelualue sijaitsee Kemiönsaaren eteläisessä saaristossa, Bergö-saarella. Kuva: Jens Skog

Luonnonsuojelualue turvaa uhanalaisia lajeja

Marjastaminen, sienestäminen ja muu ulkoilu on sallittua myös suojelupäätöksen jälkeen. Metsästys on sallittua, kuten myös vieraslajien poistaminen ja olemassa olevien polkujen kunnosta huolehtiminen. Maapohja kuuluu edelleen Konstsamfundetille, mutta kaikki metsätalouteen liittyvä toiminta on kielletty.

Sekä saaristossa että mantereella on tärkeää perustaa luonnonsuojelualueita elinympäristöjen ja uhanalaisten lajien suojaamiseksi ja turvaamiseksi. Luonnonsuojelualueet varmistavat myös, että on olemassa luonnontilassa olevia paikkoja. Luonnontilassa olevat alueet vähenevät ja suojeluksesta hyötyvät siellä esiintyvät lajit.

Signalbergetin reunasta löytyy luontoarvolle tärkeitä jyrkänteitä. Suojelu on toteutettu METSO-ohjelmalla. Kuva: Jens Skog

– Yhä harvemmin metsät ovat luonnontilassa ja lajit, jotka tarvitsevat nämä olosuhteet, ovat usein uhanalaisia. Toisin sanoen, uhanalaiset lajit hyötyvät siitä, että luonnonsuojelualueita perustetaan, selittää Jens Skog.

Föreningen Konstsamfundet haluaa laajennetulla suojelupinta-alallaan olla osallisena tärkeässä monimuotoisuustyössä ja tukea suomalaista luontoa.

– Vapaaehtoinen METSO-ohjelma antaa hienon mahdollisuuden aktiiviseen lajisuojeluun. Korvaus poisjääneistä hakkuutuloista tekee suojelupäätöksen helpommaksi, sanoo Söderlångvikin kartanon metsävastaava Siv Vesterlund-Karlsson.

Föreningen Konstsamfundet ei suojellut Bergön istutettuja peltoja. Pitkäkestoiseen suunnitelmaan kuuluu niittyjen ennallistaminen ja samalla auttaa lajeja, jotka ovat riippuvaisia avarammasta maisemasta.

Luonnonsuojelualueelta löytyy yhtenäisiä kallioalueita, reheviä lehtoja ja kangasmetsiä. Alueelta löytyy myös monimuotoisuudelle tärkeitä tulvametsiä, metsäluhtia ja soita. Kuva: Jens Skog

Vastuullinen metsästrategia 

Konstsamfundet omistaa noin 7000 hehtaaria metsämaata. Metsällä on monta arvoa ja varsinkin kartanon läheisyydessä sosiaaliset ja ekologiset arvot ovat tärkeämpiä kuin taloudelliset arvot. Jatkuva kasvatus, pidennetyt kiertoajat ja suojelemiset ovat suositeltavia menetelmiä alueilla, missä virkistysarvo on iso. Konstsamfundetin uusi metsästrategia on työn alla ja suunnitelman tulee olla mahdollisimman monipuolinen.

– Luontoselvitys on avainasemassa ja koko kartanon metsät inventoidaan. Luonnonsuojelulain, Metsälain ja Vesilain tarkoittamat luontotyypit kartoitetaan, ja tämän lisäksi esim. EU:n lintudirektiivin liitteen I lintulajit inventoidaan. Inventoinnin odotetaan olevan valmis kesällä 2022, kertoo Siv Vesterlund-Karlsson.

Metsästrategia tulee huomioimaan monimuotoisuuden, maisema-arvot, hiilisidonnan ja hiilinielun, sekä taloudelliset arvot. Konstsamfundet haluaa olla vastuullinen metsänomistaja, joka huomioi metsän nykyiset ja tulevat tehtävät.

Kysymyksiin METSO-ohjelmasta vastaa ELY-keskuksen ylitarkastaja Jens Skog, puh. 050-3803708 ja muihin kysymyksiin vastaa Söderlångvikin kartanon metsävastaava Siv Vesterlund-Karlsson, puh. 044-7257570.