Dela

Konstsamfundet skyddar över 60 hektar skog på Bergö i Västanfjärd

16.11.2021

Söderlångviks skogsbruksstrategi uppdateras

Insulanova Ab, ägt av Föreningen Konstsamfundet, har tagit initiativ till ett nytt naturskyddsområde på ön Bergö på södra Kimitoön. Närings-, trafik- och miljöcentralen har godkänt ansökan. Området präglas av skärgårdsnatur med karga berg, bördiga sänkor och urskogsartade områden. Skyddet är permanent och genomfört av det frivilliga METSO-programmet. Konstsamfundets skogsbruksstrategi omarbetas för tillfället och till planen hör t.ex. att naturinventera hela skogsinnehavet.

Terrängen på fastigheterna Bergö och Bergvik är varierande. Signalberget är ett stort sammanhängande klippområde, som är delvist trädbevuxet och delvist mer öppet. På skyddsområdet finns 4,5 hektar bördiga lundar och nästan 20 hektar moskogar, som är viktiga för den biologiska mångfalden. Representerat finns också lövsumpskogar och svämskogar, samt torvmarker. Det finns ställvis rikligt med murket trä och trädbeståndet är överlag gammalt och ställvis väldigt grovt. Det nya naturskyddsområdet är 64 hektar stort och har fått namnet Bergö naturskyddsområde.Det nya totalfredade området förbjuder inte landstigning, det är med andra ord även i fortsättningen tillåtet att röra sig på området.

– Området är stort och har mångsidiga naturvärden, säger överinspektör Jens Skog från enheten för naturvård på Egentliga Finlands NTM-central.

Efter att markägaren kontaktat NTM-centralen har områdets naturvärden inventerats och Skog har granskat om området uppfyller kriterierna för ett METSO-område. För att ett naturskyddsområde baserat på METSO-kriterierna skall kunna upprättas måste det finnas livsmiljöer som är skyddsvärda.

– Bergö uppfyllde kriterierna. Speciellt områdets lund- och sumpskogsfläckar är värdefulla, men även den ställvis urskogsartade skogen med rikligt med död ved är värdefull. Dessutom är Signalberget landskapsmässigt värdefull och vid kanten av berget förekommer även naturvärdemässigt värdefulla stup. 

Det finns rikligt med död ved på det totalfredade området på Bergö i södra Kimitoöns skärgård. Många arter är beroende av den döda veden. Foto: Jens Skog

Naturskyddsområde tryggar förekomsten av hotade arter

På området är det fortfarande tillåtet att röra sig fritt och plocka bär och svamp. Jakt är tillåten, likaså att ta bort arter av främmande ursprung och upprätthålla befintliga stigar. Marken är fortsättningsvis i Konstsamfundets ägo, men all skoglig verksamhet är förbjuden.

Både i skärgården och på fastlandet är det viktigt att inrätta naturskyddsområden för att bevara och trygga mångfalden av arter och naturtyper. Naturskyddsområdena kan även trygga att det finns områden som hålls i naturligt tillstånd, när det annars finns allt färre av dessa områden. Om naturtyper i naturtillstånd bevaras eller tryggas gynnas även de arter som förekommer i dessa livsmiljöer.

Vid kanten av Signalberget återfinns stup, som har värdefulla naturvärden. Fredningen har genomförts med METSO-programmet. Foto: Jens Skog

– Eftersom det finns allt färre skogar i naturtillstånd är även arterna som förekommer i dessa oftast hotade. Därmed är det ofta hotade arter som gynnas av att naturskyddsområden inrättas, förklarar Jens Skog.

Föreningen Konstsamfundet vill genom att förstora den fredade arealen bidra till ökad biologisk mångfald och främja den finländska skogsnaturen.

Föreningen Konstsamfundet valde att inte freda Bergös sedan tidigare inplanterade åkrar. Till en långsiktigare plan hör att återställa ängarna och på det sättet även främja arter som är beroende av öppnare landskap. 

Naturskyddsområdet har stora enhetliga berg, bördiga lundar och moskogar. Även för mångfalden viktiga lövsumpskogar, svämskogar och torvmarker finns representerade. Foto: Jens Skog

Ansvarsfull skogsstrategi 

Konstsamfundet har ett skogsinnehav på cirka 7000 hektar. Skogen har många värden och speciellt i Söderlångvik gårds närhet har sociala och ekologiska mål en större betydelse än ekonomisk nytta. Kontinuitetsskogsbruk och förlängda omloppstider är metoder att föredra på områden med högt rekreationsvärde.  En ny skogsstrategi för Konstsamfundets skogar är under arbete och planen skall vara så mångsidig som möjligt.

– Strategiarbetet kommer att starta med att hela skogsinnehavet naturinventeras. Hotade naturtyper enligt skogs-, vatten- och naturskyddslagen undersöks, liksom t.ex. fågelinventering enligt EU:s fågeldirektiv. Inventeringen väntas vara klar under sommaren 2022, berättar Vesterlund-Karlsson.

Skogsstrategin kommer att beakta biodiversitet, landskapsvärden, kolbindning och kolsänkor, samt ekonomiska aspekter. Konstsamfundet vill vara en ansvarsfull skogsägare, som beaktar skogens nuvarande och framtida uppgifter.

Frågor om METSO-programmet besvaras av överinspektör Jens Skog, tel. 050-3803708 och övriga frågor besvaras av skogsansvariga Siv Vesterlund-Karlsson, tel. 044-7257570.